Vienna, Österreichische Nationalbibliothek Palatinus 1550

150 fol.

s. XII

Description on Hill Monastic Library (used here)

fol. 1-74
Regula Basilii

fol. 74v-79v
Columbanus, Poenitentiale

fol. 79v-84v
Columbanus, Regula monachorum (?) Regula coenobialis

fol. 84v-85v
Monita Porcarii
Ms. V in ed. Wilmart
fol. 85v-86v
Columbanus, Epistola = Sermo 5

fol. 86v-90v
Praecepta Pinuphii = Columbanus, Institutiones IV, ch. 32-43

fol. 90v-98v
Augustine, Praeceptum
Ms. 12K in ed. Verheijen
fol. 98v-105v
Regula Pauli et Stephani

fol. 105v-112v
Augustine, De opere monachorum (excerpt)

fol. 112v-116v
Faustus, Sermo ad monachos = Eucherius, Sermo ad monachos

fol. 116v-117
Regula Macharii (Regula quatuor patrum)

fol. 117v-119v
Regula Seraphionis et Macharii (Regula quatuor patrum)
fol. 119v-121v
Regula Macharii = Epistola Macharii?

fol. 121v-125v
Evarius, Proverbia ad monachos

fol. 125v-148v
Isidore of Seville, Synonyma

fol. 150v
Guido, Decreta Hungarorum (add. s. XV)